KULLANIM KOŞULLARI ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Hükümler & Koşullar

WEB SİTESİ KULLANIM HÜKÜM VE KOŞULLARI

Bu Politika hükümlerine sadece  www.medsalus.com.tr sitesine erişebilen Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim kişilere uygulanmaktadır.

Bu web sitesine erişiminiz, Medsalus Sağlık Hizmetleri tarafından muhtelif zamanlarda güncellenebilecek olan aşağıdaki hüküm ve koşullara tabidir. Bu web sitesine erişerek veya bu web sitesini kullanarak, işbu Web Sitesi Kullanım Hüküm ve Koşullarını ve bu koşullara ek olarak düzenlenmiş olan Gizlilik Politikamız ve Cookie (Çerez) Politikamız bünyesindeki hükümlerı okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara tabi olduğunuzu kabul etmektesiniz. Geçerli değişiklikler için işbu Hüküm ve Koşulları periyodik olarak incelemekle mesulsünüz. İşbu Hükümler ve Koşullarda yapılan değişiklikleri yayınlamamızın ardından bu web sitesini kullanmak suretiyle, değişiklikleri kabul etmiş varsayılmaktasınız. Eğer bu Hüküm ve Koşulları(muhtelif zamanlarda değişiklik yapılmış haliyle) kabul etmiyorsanız ya da bu web sitesinden memnun değilseniz yegane ve münhasır kanuni çözüm yolunuz, bu web sitesini kullanmayı bırakmaktır.

SORUMLULUK REDDİ

Aşağıdaki hususları kabul etmekte ve onaylamaktasınız:

Her ne kadar bu web sitesinde ürün ve hizmetlerimize ilişkin en son gelişmeleri ve şirketimiz hakkındaki diğer ilgili bilgileri vermeye çalışsak da bu web sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğunu, etkinliğini ve uygunluğunu garanti etmemekteyiz. Herkes, bu web sitesinin kullanılmasından doğan tüm sorumluluğu ve riskleri üstlenmektedir. Bilgilerin güncel ve doğru bir şekilde sizlere sunulması için elimizden geleni yapmaktayız, fakat yine de bu bilgiler teknik yanlışlar ya da yazım hataları içerebilir. Medsalus Sağlık Hizmetleri, önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda bilgiler üzerinde ekleme, iptal ya da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 
Medsalus Sağlık Hizmetleri, bu web sitesinde yayınlanan bilgi ve içeriğe ilişkin olarak, mahiyeti ne olursa olsun hiçbir beyan veya taahhütte bulunmaz. İşbu web sitesinde aksi belirtilmedikçe, Medsalus Sağlık Hizmetleri kanunen veya sözleşme vasıtası ile sarih veya zımni olan tüm temsil ve garantilerden (herhangi bir sınırlama olmaksızın; ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet hakkı veya ihlal taahhütnameleri dahil) feragat etmektedir. Hiçbir durumda, Medsalus Sağlık Hizmetleri, bu web sitesinin ve/veya bu web sitesinde yayınlanan bilgi veya içeriğin varlığından veya kullanımından ortaya çıkan ya da bunlarla ilgili olan doğrudan veya dolaylı yollardan doğan; veya zorunlu sonucu olmayan (kar kaybı dahil), risk sebebiyle oluşan veya arızi zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, mahiyeti ne olursa olsun hiçbir zarardan, Medsalus Sağlık Hizmetleri’nin bu zararlara ilişkin olasılıklardan haberdar edilmiş olup olmamasına bakılmaksızın, sorumlu olmayacaktır.

 
Medsalus Sağlık Hizmetleri; üçüncü kişi sitelerden veya bu sitelerdeki hiper linkler aracılığı ile ulaşılan diğer üçüncü kişi sitelerden alınan bilgi veya içeriğin doğruluğundan, etkinliğinden, güncelliğinden ve uygunluğundan sorumlu olmamakla birlikte bu hususta herhangi bir taahhütte de bulunmamaktadır.

 
Medsalus Sağlık Hizmetleri; bu web sitesini kullanıma hazır halde tutmaya çabalayacaktır, ancak bunu garanti edemeyiz ve bu web sitesine erişimin kesilmesi nedeniyle meydana gelen herhangi bir zarar veya hasar konusunda sorumluluk alamayız. Medsalus Sağlık Hizmetleri, bakım sebebiyle ya da başka bir nedenle bu web sitesine erişimi kesebilir.

SİZİN KULLANIMINIZ

Aşağıdakileri anlamakta ayrıca kabul etmekte ve onaylamaktasınız:


Bu web sitesini kullanarak, bu web sitesinde veya sunucularımızda yayınlanan elektronik bilgilerimizi bölmeyeceğinizi veya engellemeyeceğinizi kabul etmektesiniz. Web sitemizin güvenlik özelliklerini bozmaya çalışmayacağınızı, ayrıca geçerli, yerel ve uluslararası tüm kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere uyacağınızı da kabul etmektesiniz.

 
Medsalus Sağlık Hizmetleri tarafından, öncesinde aksi açıkça belirtilmemişse veya kabul edilmemişse, bu web sitesinin herhangi bir kullanıcısının Medsalus Sağlık Hizmetleri’ne sözlü, yazılı veya elektronik bir bildirimde bulunması halinde (geribildirim, sorular, yorumlar, öneriler, fikirler vs.) herhangi bir gizli ilişki kurulmayacaktır. Aksine, böyle bir durumda Medsalus Sağlık Hizmetleri web sitesi, kişisel kimlik bilgileri (örneğin; isim, adres, telefon numarası) gibi alınması gerekli olan kişisel verileri gizli olmayan bilgi olarak addedecek ve Gizlilik Politikamıza uygun şekilde alacak, kullanacak ve saklayacaktır. Medsalus Sağlık Hizmetleri’ne herhangi bir bilgi gönderen kişi, gönderdiği bilginin doğruluğu ve gerçekliği dahil bu bilginin içeriğinden ayrıca bunun diğer bir kişinin mülkiyet veya gizlilik haklarını ihlal etmediğinden tamamen kendisi sorumludur.


FİKRİ MÜLKİYET

Bu web sitesinde yayınlanan bilgiler, belgeler ve ilgili grafikler (“Bilgiler”), Medsalus Sağlık Hizmetleri veya distribütörlüğü’nü yaptığı üretici şirketlerin yegane mülkiyetindedir. Sözleşme kapsamında üçüncü kişi sağlayıcılarca Medsalus Sağlık Hizmetleri’ne sunulan bilgiler Medsalus Sağlık Hizmetleri’nin mülkiyeti kapsamı dışındadır. (1) Yukarıdaki telif hakkı bildiriminin tüm kopyalarda yer alması; (2) Bilgi kullanımının sadece, ticari olmayan bilgilendirme amaçlı veya kişisel kullanım için olması; (3) Bilgilerin hiçbir şekilde tadil edilmemesi ve (4) bu İnternet sitesinden alınan hiçbir grafiğin beraberindeki metinden ayrı olarak kullanılmaması şartlarının sağlanması koşulu ile, Medsalus Sağlık Hizmetleri bilgilerin kullanımına izin vermektedir. Medsalus Sağlık Hizmetleri; üçüncü şahıs sağlayıcılar tarafından sunulan içerikten sorumlu değildir ve sizin bu gibi materyalleri, bu içeriğin telif hakkı sahibinin izni olmaksızın dağıtmanız yasaktır. Yukarıda izin verilen hususlar hariç tutulmak kaydıyla, Medsalus Sağlık Hizmetleri’nin herhangi bir patenti, ticari markası veya diğer mülkiyet hakkı kapsamında herhangi bir kişiye, sarih veya zımni herhangi bir lisans veya hak verilmemektedir.


Medsalus Sağlık Hizmetleri ve distribütörü olduğu üretici şirketlerin ticari markaları, ticari adları, ticari takdim şekilleri ve bu web sitesindeki ürünler, şirketin ürün veya hizmetlerini tanımlamanın dışında yazılı ön izni olmadan kullanılamaz.


GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Medsalus Sağlık Hizmetleri, gizliliğinizin çevrimiçi korunacağını taahhüt etmektedir. Gizlilik müşterilerimiz ve web sitemizin ziyaretçileri için önem taşımaktadır. Kişiyi tanımlamak için kullanılan bilgiler, Gizlilik Politikamıza tabidir; Web sitemize erişerek ve web sitemizi kullanarak bu politikaya bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz.


SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Medsalus Sağlık Hizmetleri, bu web sitesi üzerinden temin edilen, bu web sayfasında yayınlanan ya da bu web sitesi vasıtası ile kullanılabilir olan materyaller, bilgiler ve görüşler hususunda sorumluluk kabul etmez. Bu materyal, bilgi ve görüşlerin riski tamamen size aittir. Medsalus Sağlık Hizmetleri, bu web sitesinin veya burada yer alan içeriğin kullanımından kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya zarara dair mesuliyetti reddeder.


 
Bu Medsalus Sağlık Hizmetleri web sitesi, site içeriği ve bu web sayfası aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetler, garanti verilmeksizin, “olduğu gibi” veya “bu haliyle” sunulmaktadır. Hiçbir durumda, Medsalus Sağlık Hizmetleri, satıcıları veya ilgili yönetim kurulu üyeleri, çalışanları veya temsilcileri (bundan sonra “Medsalus Tarafları” olarak anılacaktır) doğal ve zorunlu sonuçları olmayan, dolaylı, rastlantısal, cezalandırıcı veya risk sebebiyle oluşan zararlar dahil, bu web sitesinin, sayfa içeriğinin, bu web sitesinde veya bu site vasıtasıyla sunulan hizmetlerin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. Kendi ihmallerinden kaynaklanan ölüm veya fiziksel yaralanma hariç olmak kaydıyla Medsalus Sağlık Hizmetleri ve Medsalus Tarafları, işbu vesileyle, geçerli mevzuat hükümleri çerçevesinde izin verilen azami ölçüde, doğrudan, dolaylı olarak, anında veya risk sebebiyle maruz kalınıp kalınmadığına bakılmaksızın herhangi bir kişinin maruz kalabileceği ve sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal dahil) kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan ya da başka şekilde (i) web sitesinin kullanımından veya kullanılamamasından; (ii) web sitesindeki bilgilerin veya içeriğin kullanımından; (iii) web sitesinde veya web sitesi vasıtasıyla sunulan hizmetlerden ve (iv) web sayfasına sunulan kişisel bilgilerin ele geçirilmesinden veya bu bilgilere izinsiz erişimden kaynaklanan veya bunlarla ilgili zarar veya kayıplar hususunda, herhangi bir sınırlama olmaksızın Medsalus Sağlık Hizmetleri’nin bu gibi zarar veya kayıpların olabileceği konusunda bilgilendirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın aşağıdaki zarar veya kayıp kategorileri dahil mesuliyetten feragat eder:

veri kaybı veya suistimali
kar kaybı
tahmini birimlerin kaybı
iş olanağı kaybı
şerefiye kaybı
itibar kaybı
doğrudan ve dolaylı zararlar
 

GENEL

BU HÜKÜM VE KOŞULLARIN, BURADAKİ KONUYA İLİŞKİN OLARAK ARAMIZDAKİ TÜM MUTABAKATI AÇIKLADIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ. BU HÜKÜM VE KOŞULLAR, TÜRK HUKUKUNA TABİ OLACAK OLUP BUNLARA GÖRE YORUMLANACAKTIR. BU HÜKÜM VE KOŞULLARIN HERHANGİ BİR SEBEPLE, MAHKEME KARARI GİBİ, BİR KISMININ GEÇERSİZ KILINMASI DURUMUNDA, GEÇERSİZ KALAN HÜKÜMLERİN DIŞINDA KALAN TÜM HÜKÜMLERİN DIŞINDA TAM OLARAK YÜRÜRLÜKTE KALACAĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ. BU WEB SİTESİ HÜKÜM VE KOŞULLARI UYARINCA ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK TÜRK MAHKEMELERİNİN YARGI YETKİSİNE TABİ OLACAK OLUP İSTANBUL ANADOLU MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ YETKİLİ OLACAKTIR.

AYDINLATMA METNİ

Medsalus Sağlık Hizmetleri Tic Ltd Şti (“Şirket” veya “Medsalus”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem veriyor, Şirket ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK/Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayreti gösteriyoruz.

Bu çerçevede, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz, Kanun doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.

Şirketimiz kişisel verilerinizi, aşağıda sayılan amaçlarla, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki sözleşmelerin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle, sizin tarafınızdan alenileştirilmesi veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve Şirketin meşru menfaati gereği, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz. Özetle, kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari faaliyetleri  kapsamında, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, mobil uygulamalar, anketler, araştırmalar, organizasyonlara katılım ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Bu kişisel veriler açık rızanıza istinaden, gerekli bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenecek, işbirliği içerisinde bulunduğumuz şirket ve kurumlarla paylaşılacak ve bu kapsamda muhafaza edilecektir.

Kişisel verileriniz, Şirket ile ilişkisi bulunmayan üçüncü kişi konumundaki gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılmaz. Ancak istisnai olarak kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi üzerine bu mercilerle paylaşılabilir.

Şirketimiz sizin hakkınızda hangi Kişisel Verileri işler?

Şirket temin etmiş olduğunuz irtibat bilgilerini işler. Şirket ayrıca konuyla sınırlı ve ölçülü olmak üzere, biyografinizi, fotoğraflarınızı ve videolarınızı da işleyebilir. Bu bilgiler kurumunuzun internet sitesi veya sosyal medya gibi umumi olarak kullanıma açık kaynaklardan da temin edilir. Alternatif olarak siz bu bilgileri doğrudan bize temin edebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel verileriniz;

 • Şirketimizin  fatura düzenlenmesi, ürünlerin teslim edilmesi gibi sizlere karşı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve şirketimiz ile imzaladığınız sözleşme kapsamında taahhüt edilen edimlerin ifasının sağlanması;
 • Ürünlerle ve ürünlerin kullanımıyla ilgili sizlerin bilgilendirilmesi ve bu amaçla SMS, E-posta, telefon gibi araçlar vasıtasıyla sizlerle iletişime geçilmesi;
 • Ürünlerimizin güvenli bir şekilde kullanımlarının sağlanması amacıyla yan etkilerin ve yarar/risk dengelerinin sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve ürünlerimizin yol açabileceği zararın en az düzeye indirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınabilmesi;
 • Ürünlerimizin kalitesinin takibi ve tüketicinin sağlığı ve emniyeti açısından, hatalı olduğundan şüphe edilen, hatalı bulunan ya da kullanılmasında sakınca görülen ürünlerin araştırılması, gerekli olduğu durumlarda piyasadan kısa sürede ve etkin bir şekilde geri çekilebilmesi;
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetin geliştirilebilmesi ve ürün memnuniyetinin sağlanabilmesi adına ilgili departmanlarımızca gerekli iş akış süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

Şirket Kişisel Verilerinizi kiminle paylaşır?

Şirket kişisel verilerinizi;

 • Şirketimizin hizmet aldığı tedarikçi ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabilir;
 • Akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk, mali denetim ve benzeri konularda)

Kişisel Verilere izinli erişimi bulunan veya Kişisel Verileri aktardığımız herhangi bir ilişkili tüzel kişi, tedarikçi, servis sağlayıcı veya diğer üçüncü kişi, Kişisel Verileri gizli ve güvenli bir şekilde tutma ve yalnızca işbu gizlilik beyanında sizi bilgilendirdiğimiz veya rıza gösterdiğiniz amaçlar doğrultusunda işleme yükümlülüğüne sahiptir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ekte dikkatinize sunulan Başvuru Formu ile Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verileriniz ne kadar süreyle saklanır?

Medsalus, kişisel verilerinizi sadece bu verilerin toplanma amacıyla gerektiği sürece muhafaza eder. Alternatif olarak, kanun uyarınca veya kayıt saklama politikamıza göre meşru iş amaçlarımız için gerektiği süre kapsamında ve her halükarda en fazla 5 yıl  kişisel verilerinizi muhafaza edebiliriz.

Kişisel Verilerinizi güvenli tutmak için ne yaparız?

Kişisel Verileriniz sadece Medsalus çalışanlarınca erişilebilen şifreyle korunan bir veritabanında tutulacaktır. Ayrıca verileriniz aktarılırken de mevzuat uyarınca gerekli tüm tedbir ve önemler alınacaktır.

Bu kısmı işaretleyerek, bu Aydınlatma Metnini okuyup anladığımı kabul ediyorum ve bu vesileyle kişisel verilerimin, Aydınlatma Metninde açıklandığı gibi Medsalus tarafından kaydedilmesi, aktarılması ve işlenmesi için tam onay ve açık rıza veriyorum.

Bilgi Hattı